1.     Úvod

Forum Poprad, a.s.  (ďalej len „Forum Poprad„) spracováva osobné údaje v prípade, ak navštívite naše webové stránky a aplikácie, ak poskytujeme produkty alebo služby vám alebo spoločnosti, prostredníctvom ktorej ste s nami prišli do kontaktu, ak navštívite naše nákupné centrá a/ alebo sa zúčastníte našich marketingových akcií alebo kampaní. Spoločnosť Forum Poprad sa dôrazne zaväzuje chrániť vaše osobné údaje. Spoločnosť Forum Poprad používa vaše osobné údaje výlučne v súlade s príslušnými zákonmi a predpismi o ochrane osobných údajov.

V tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov uvádzame informácie o spoločnosti Forum Poprad a to, na aké účely spracovávame vaše osobné údaje, ako môžete uplatniť svoje práva týkajúce sa ochrany osobných údajov a zároveň aj všetky ďalšie informácie, ktoré môžu byť pre vás v tomto smere dôležité.

Všetky informácie vám prinášame v jasnej a prehľadnej forme. V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa používania vašich osobných údajov nás môžete kontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov uvedených nižšie.

Neustále rozvíjame a zlepšujeme naše produkty a služby, čo môže viesť k niektorým zmenám v spôsobe, akým spracovávame osobné údaje. Tieto zmeny sa následne zapracujú do vyhlásenia o ochrane osobných údajov. Odporúčame teda, aby ste pravidelne sledovali vyhlásenie o ochrane osobných údajov a oboznámili sa so znením zmien. V spodnej časti tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov je údaj, kedy bolo toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov naposledy zmenené.

Pri našej činnosti môžeme používať súbory cookies a podobné technológie. Ďalšie informácie o tom, ako používame súbory cookies, si môžete prečítať v našom vyhlásení o použití súborov cookies.

2.     Kto sme?

Forum Poprad, a.s. je spoločnosť spravujúca aktíva a nehnuteľnosti. Sídlime na adrese Ventúrska 12, 811 01 Bratislava. Ďalšie informácie nájdete v odseku „ďalšie informácie”.

3.     Na aké osobné údaje sa toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov vzťahuje?

Toto vyhlásenie o ochrane súkromia sa vzťahuje na všetky osobné údaje, ktoré sú získavané, uchovávané, zdieľané, poskytované a/ alebo využívané iným spôsobom v súvislosti s internetovou stránkou, aplikáciami, obchodnými centrami, produktmi a službami spoločnosti Forum Poprad v Slovenskej republike. Týka sa to okrem iného osobných údajov našich investorov, uchádzačov, zmluvných partnerov, nájomcov, zákazníkov, ktorým Forum Poprad dodáva produkty a služby, návštevníkov a iných osôb (v akejkoľvek forme).

4.     Čo sú osobné údaje?

Osobné údaje sú akékoľvek informácie, ktoré sa týkajú identifikovanej alebo identifikovateľnej osoby. Informácie, ktoré, môžu viesť k identifikácii konkrétnej osoby, predstavujú osobné údaje.

Tieto údaje s nami zdieľate, ak ste našim zákazníkom (poskytujeme vám produkty alebo služby), alebo ak ste návštevníkom našich nákupných centier alebo ste s nami v kontakte iným spôsobom.

5.     Aké osobné údaje zhromažďujeme?

Pri našej činnosti môžeme zhromažďovať údaje z nasledujúcich kategórií osobných údajov:

 • demografické údaje (meno, pohlavie, dátum narodenia, vek, národnosť, rodinný stav a závislé osoby)
 • kontaktné údaje (meno, funkcia, adresa, bydlisko, e-mailová adresa, telefónne číslo)
 • údaje týkajúce sa žiadostí o zamestnanie (životopis a motivačný list)
 • finančné údaje (údaje o bankovom účte, referenčné číslo úveru, číslo kreditnej karty)
 • údaje o spoločnosti (adresa, číslo obchodného registra, daňové identifikačné číslo)
 • údaje o účte (používateľské meno a heslo)
 • marketingové preferencie (podľa toho, či ste udelili povolenie k spracovaniu údajov na marketingové účely)
 • údaje týkajúce sa interakcií (kontakt s naším klientskym servisom, digitálna a/ alebo písomná korešpondenciou)
 • identifikátory (online), údaje o prehľadávaní webovej stránky a údaje o pohybe návštevníka (adresa IP, súbory cookies, adresa MAC, správanie pri prehľadávaní našej webovej stránky a používaní aplikácie, údaje týkajúce sa nákupu a poloha nakupujúceho)
 • údaje o účasti (či sa zúčastňujete marketingových kampaní, vernostných programov, prieskumov, súťaží alebo spoločenských a marketingových podujatí)
 • údaje potrebné na zabezpečenie bezpečnosti a predchádzanie podvodom (oficiálna identifikácia, záznamy z kamery)
 • obrazové údaje (fotografie, videozáznamy)

6.     Akým spôsobom zhromažďujeme, prijímame alebo generujeme vaše osobné údaje?

Vyššie uvedené kategórie osobných údajov získavame buď priamo od vás, od externých strán, alebo pomocou profilovania a automatizovaných rozhodovacích techník, pokiaľ to umožňuje zákon.

Osobné údaje poskytnuté priamo vami

Nasledujúce údaje sú poskytované priamo vami:

 • osobné údaje, ktoré poskytujete pri vytváraní účtu, pri používaní našich aplikácií, uzatváraní zmluvy, účasti na propagačných akciách, vernostných programoch alebo spoločenských a marketingových podujatiach a/ alebo iné informácie, ktoré zadávate alebo poskytujete prostredníctvom produktov alebo služieb spoločnosti Forum Poprad,
 • informácie o prehliadaní webovej stránky a vaše nákupné správanie pri účasti na našich vernostných programoch,
 • osobné údaje, ktoré ste poskytli ako návštevník našich nákupných centier (môžu to byť aj informácie o pohybe generované službou WiFi sledovanie),
 • osobné údaje, ktoré ste vy alebo spoločnosť, prostredníctvom ktorej ste s nami prišli do kontaktu, poskytli pri využívaní našich produktov alebo služieb, a
 • osobné údaje, ktoré poskytnete v rámci korešpondencie, náboru, spätnej väzby, pomoci (Q&A) a riešenia sporov.

Osobné údaje, ktoré dostávame od tretích strán

Osobné údaje môžeme získať napríklad aj za pomoci služieb tretích strán alebo webových stránok sociálnych médií, pokiaľ to zákon povoľuje. Obmedzenia stanovené zákonom môžu napríklad vyžadovať poskytnutie súhlasu pred zberom údajov. Osobné údaje dostávame od týchto tretích strán:

 • údaje od spoločností, ktorým poskytujeme produkty a služby (napríklad vlastníci nákupných centier);
 • údaje o spoločnostiach a ich zástupcoch z Obchodného registra, Obchodnej komory a katastra nehnuteľností;
 • údaje z verejných zdrojov, ako sú štátne agentúry a spoločnosti špecializujúce sa na úverové profily, register konkurzov (informácie o konkurzoch, bankrotoch a zákonných úprav dlhu), zoznamy uvalených sankcií, zoznamy politicky exponovaných osôb, noviny, internet alebo sociálne médiá (Facebook, Instagram, YouTube, Google+ a Twitter); a
 • údaje od (iných) spoločností, ktorým ste udelili povolenie zhromažďovať a predávať vami poskytnuté informácie.

Profilovacie techniky / automatizované rozhodovanie

Radi by sme boli osobnejší. Z tohto dôvodu analyzujeme vaše osobné údaje – chceme vám priniesť tie najrelevantnejšie reklamy, informácie, kanály a obsah. Budeme vás informovať aj o profilovaní a automatizovaných rozhodovacích procesoch a dôsledkoch takýchto procesov. Súčasne prijmeme potrebné opatrenia na zabezpečenie vašich práv a zabezpečíme, aby tieto procesy nemali pre vás právne následky alebo vás akokoľvek ovplyvnili.

Ak máte námietky voči využívaniu profilovania na to, aby sme vám ponúkli personalizovaný marketing, kontaktujte nás prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v odseku „ďalšie informácie”.

7.     Na aké účely spracúvame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje zhromažďujeme a spracúvame na nasledujúce účely:

 1. plnenie zmluvy: uzatvorenie zmluvy s vami a inými zákazníkmi, nájomníkmi, dodávateľmi alebo (obchodnými) partnermi a jej plnenie,
 2. komunikácia, (priame) marketingové účely a personalizácia: udržiavať kontakty, propagovať a poskytovať informácie o produktoch a službách spoločnosti Forum Poprad alebo iných činnostiach (marketing),
 3. kvalita a manažment: sledovať a zlepšovať naše produkty a služby,
 4. administratívna činnosť: fakturácia,
 5. bezpečnosť: z bezpečnostných dôvodov (nehody, poistné udalosti atď.),
 6. právne predpisy: dodržiavať právne predpisy (napríklad požiadavky na overenie súladu) alebo súdne príkazy, ktoré sa týkajú spoločnosti Forum Poprad.

Podrobnejšie spracúvame vaše osobné údaje na nasledujúce účely:

Plnenie zmluvy

Vaše osobné údaje spracúvame na prípravu, plnenie a (prípadne) ukončenie viacerých druhov zmlúv, napr. zmluvy o prenájme, zmluvy o predaji a kúpe, atď. Pre tento účel by sme mohli požadovať demografické údaje, kontaktné údaje, údaje o spoločnosti a finančné údaje.

Komunikácia, (priame) marketingové účely a personalizácia

 • Manažment vzťahov so zákazníkmi – váš vzťah so spoločnosťou Forum Poprad je pre nás dôležitý, a preto dbáme na to, aby vaše osobné údaje boli presné a aktuálne. Manažment vzťahov so zákazníkmi zahŕňa prvotný kontakt a registráciu vášho účtu ako zákazníka spoločnosti Forum Poprad, tiež zahŕňa uľahčenie zdieľania vašich kontaktných informácií so spoločnosťou Forum Poprad za účelom vytvorenia obchodných ponúk a následné zasielanie faktúr. Pre tento účel zhromažďujeme vaše demografické údaje, kontaktné údaje a údaje o spoločnosti.
 • Podpora zákazníkov – vaše požiadavky chceme vždy čo najrýchlejšie vyriešiť. Preto musíme vaše osobné údaje spracovávať formou zápisu a zaznamenávania správ a telefonických rozhovorov, ktoré vediete s našimi zamestnancami. Tieto informácie používame nielen na uľahčenie riešenia vášho problému, ale aj na analýzu a zlepšenie kvality našich služieb. Pre tento účel zhromažďujeme vaše demografické údaje, kontaktné údaje, údaje o spoločnosti, finančné informácie a vašu žiadosť alebo sťažnosť.
 • Marketing a propagačné ponuky – ak ste už zákazníkom spoločnosti Forum Poprad alebo ste uviedli, že chcete dostávať informácie o produktoch a službách spoločnosti Forum Poprad alebo o našich podnikateľských aktivitách, môžeme vás zahrnúť do zoznamu zákazníkov, ktorým budeme zasielať informačné bulletiny, brožúry a ďalšie informácie. Ak chcete dostávať tieto (personalizované) ponuky, je nutné, aby sme spracúvali vaše demografické údaje a kontaktné údaje.
 • Účasť na vernostnom programe – vaše osobné údaje môžeme tiež spracúvať v prípade, ak ste uviedli, že ako návštevník našich nákupných centier sa chcete podieľať na vernostných programoch, aby ste tak mohli dostávať personalizované ponuky a poskytovať spätnú väzbu prostredníctvom prieskumov. Za týmto účelom spoločnosť Forum Poprad zhromažďuje vaše demografické údaje, kontaktné údaje, finančné údaje, údaje o účte a údaje o účasti. 

Zabezpečenie kvality a manažérskych činností

Vaše osobné údaje spracúvame s cieľom sledovať a zlepšovať kvalitu našich produktov a služieb, procesov a systémov, informovať o tom manažment spoločnosti a vykonávať interné audity. Spoločnosť Forum Poprad môže používať Wi-Fi na monitorovanie pohybu a toku návštevníkov a na posúdenie výkonnosti určitých nákupných centier. Za týmto účelom spoločnosť Forum Poprad zhromažďuje podrobnosti o interakciách, údaje o správaní sa na webových stránkach a údaje o pohybe návštevníka.

Administratívna činnosť

Vaše osobné údaje spracúvame, aby sme splnili požiadavky podľa dohody a poskytovali služby a produkty, ktoré očakávate. Ako jeden z príkladov uvedieme, že zákazníkom s neuhradenými faktúrami posielame upomienky. Z tohto dôvodu spracúvame osobné údaje ako sú demografické údaje, kontaktné údaje, finančné údaje a údaje účtu.

Bezpečnosť

Vaše osobné údaje spracúvame na zabezpečenie bezpečnosti našich návštevníkov a na prevenciu a odhaľovanie trestných činov. Na tento účel používame v priestoroch spoločnosti Forum Poprad kamerový systém (CCTV), a to v súlade s príslušnými zákonmi. Kamerové systémy sú selektívne používané zohľadňujúc potrebné preventívne opatrenia a obmedzenia, aby sa tak minimalizoval vplyv na vaše právo na súkromie. V prípade, ak sa nachádzate v priestore monitorovanom kamerovým systém, ste o tom informovaný prostredníctvom značenia.

Legislatíva a nariadenia

Vaše osobné údaje spracúvame, aby sme si overili, či spoločnosť Forum Poprad môže vstúpiť do obchodného vzťahu s danou stranou (zákazník alebo obchodný partner), berúc v úvahu potrebu vnútorného auditu, dodržiavanie legislatívy (napr. občianske, trestné, správne, daňové právo), boj proti podvodným aktivitám a v neposlednom rade aj právne kroky na presadzovanie našich práv.

8.     Na akých právnych základoch spracovávame vaše osobné údaje?

Aby boli osobné údaje spracované na určité účely (ako je uvedené vyššie), musia byť získané zákonne[1]. Spoločnosť Forum Poprad spracováva osobné údaje z nasledujúcich právnych dôvodov:

(1) Plnenie zmluvy

Spracovávame vaše osobné údaje, ktoré sú potrebné pre plnenie zmluvy, ktorú sme s vami uzatvorili. Bez týchto údajov by sme nedokázali naplniť našu stranu zmluvy.

(2) Dodržiavanie zákonnej povinnosti

Z právneho hľadiska sme povinní spracovať vaše osobné údaje, aby sme splnili naše zákonné povinnosti.

(3) Legitímne záujmy

Vaše osobné údaje používame na naše legitímne záujmy, napríklad:

 • zlepšiť kvalitu a efektívnosť našich služieb,
 • chrániť záujmy návštevníkov a zainteresovaných strán,
 • odhaliť podvodné incidenty a bezpečnostné hrozby (napríklad na našich webových stránkach a v našich nákupných centrách),
 • na obranu počas súdnych konaní,
 • dodržiavať zákony.

(4) Váš súhlas

Ak sa predchádzajúce tri právne dôvody neuplatňujú, môžeme vaše osobné údaje spracovať len s vašim predchádzajúcim jednoznačným výslovným súhlasom. Upozorňujeme, že daný súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Majte na pamäti, že svoj súhlas môžete odvolať len v prípade, ak ste nám ho pred tým poskytli. Takéto odvolanie súhlasu nemá retrospektívny účinok.

Spoločnosť Forum Poprad spracováva osobné údaje, ktoré zhromaždila na vyššie uvedené účely, z nasledujúcich právnych dôvodov:

Dôvod

Právny základ

Plnenie zmluvy: uzavrieť a plniť zmluvu, ktorú sme s vami a ďalšími zákazníkmi, dodávateľmi alebo (obchodnými) partnermi uzatvorili. (1) Plnenie zmluvy podľa jej znenia.
Komunikácia, (priamy) marketing a personalizačné účely: udržiavať kontakt, propagovať a poskytovať informácie o produktoch a službách spoločnosti Forum Poprad alebo o iných činnostiach (marketing). (1) Plnenie zmluvy podľa jej znenia;

(3) Legitímny záujem;

(4) Váš súhlas.

Zabezpečenie kvality a manažérskych činností: sledovať a zlepšovať naše produkty a služby; (3) Legitímny záujem;

(4) Váš súhlas.

Administratívne činnosti: fakturácia; (1) Plnenie zmluvy podľa jej znenia;

(3) Legitímny záujem.

Bezpečnosť: bezpečnostné dôvody, nehody, poistné udalosti atď. (3) Legitímny záujem.
Legislatíva a nariadenia: dodržiavať právne predpisy (napríklad požiadavky na overenie) alebo súdne príkazy, ktorým podlieha spoločnosť Forum Poprad. (2) Dodržiavanie zákonnej povinnosti;

(3) Legitímny záujem.

Právne postupy sú uvedené v článku 6 všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov (GDPR).

9.     Komu poskytneme vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť tretím stranám v súlade s týmto vyhlásením o ochrane osobných údajov a v rozsahu povolenom zákonom. Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté nasledujúcim príjemcom:

Spoločnosti skupiny

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s inými subjektmi spoločnosti Forum Poprad s cieľom poskytnúť vám informácie a/ alebo služby (napríklad registrácia zákazníkov alebo zákaznícka podporu), vyvíjať nové webové stránky, aplikácie, služby, propagačné akcie a zabrániť, sledovať a preskúmať možné nezákonné činnosti, porušovanie našich pravidiel, podvody a / alebo porušenie bezpečnosti údajov.

Úrady
Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť dozorným orgánom, ako sú daňová a colná správa, polícia a iné štátne orgány. Vaše osobné údaje poskytujeme:

 • aby sme dodržali zákonné ustanovenia alebo súdny príkaz,
 • ak je to potrebné na predchádzanie, sledovanie alebo stíhanie trestného činu,
 • ak je to potrebné na presadenie našich politík alebo na ochranu práv a slobôd iných.

Obchodné spoločnosti (spracovatelia údajov)

Na podporu nášho podnikania využívame spoločnosti poskytujúce obchodné služby. Tieto spoločnosti konajú len na základe našich pokynov a sú zmluvne zaviazané nepoužívať vaše údaje na vlastné účely.

Iné strany

Každá externá strana, ktorej sme, s vaším súhlasom, poskytli vaše osobné údaje (napríklad v súvislosti s dohodou o spolupráci, mandátnou zmluvou alebo dohodou o službách) a/ alebo ktorá teraz tvorí alebo v budúcnosti bude tvoriť súčasť našej spoločnosti v dôsledku reštrukturalizácie, zlúčenia alebo akvizície.

10.     Prenášajú sa vaše osobné údaje aj mimo Európskej únie?

Vaše osobné údaje sa prenášajú mimo Európskej únie. Prijali sme všetky potrebné opatrenia, aby sme zabezpečili bezpečný prenos údajov v rámci zákonom stanovených limitov.

Vaše osobné údaje sa prenášajú do nasledujúcich krajín mimo Európskej únie:

 • Turecko
 • Ukrajina
 • Nový Zéland
 • Spojené štáty americké

Aby sme zabezpečili správnu úroveň ochrany, dbáme o to, aby sa vaše údaje prenášali len vtedy, ak sa na nich uplatňujú niektoré z nasledujúcich záruk:

Rozhodnutie o primeranosti

Vaše osobné údaje môžeme preniesť mimo Európskej únie na základe takzvaného „rozhodnutia o primeranosti“. Rozhodnutie o primeranosti je rozhodnutie Európskej komisie, ktoré uvádza, či príslušná krajina dokáže zabezpečiť primeranú úroveň ochrany osobných údajov.

Štít EU – USA na ochranu súkromia

Vaše osobné údaje sa prenášajú mimo Európskej únie iba v prípade, ak príjemca alebo spracovateľ údajov zaručuje primeranú úroveň ochrany údajov v súlade so štítom EU – USA.

Štandardné zmluvné doložky EÚ

Prenos osobných údajov mimo Európskej únie je možný iba na základe vhodných záruk poskytovaných príjemcami alebo spracovateľmi údajov. Takéto záruky sme implementovali aj do pravidiel riadenia spoločnosti Forum Poprad a našich štandardných doložiek o ochrane údajov, na používaní ktorých sme sa dohodli so všetkými stranami, ktoré spracúvajú údaje v našom mene.

11.     Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje sú uchovávané tak dlho, ako je to potrebné pre účel, na ktorý sú údaje spracovávané, alebo tak dlho, ako to je povolené zákonom. Vaše osobné údaje budú následne odstránené alebo anonymizované.

12.     Ako môžete uplatniť svoje práva na súkromie?

Máte právo požadovať prístup k súhrnu vašich osobných údajov a za určitých podmienok požadovať opravu a / alebo vymazanie osobných údajov. Okrem toho máte tiež právo na obmedzenie spracovania osobných údajov, právo vzniesť námietky voči spracovaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov.

Aby ste si mohli uplatniť svoje právo na prístup, opravu a/ alebo vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracovania a/ alebo právo vzniesť námietky voči spracovaniu, ako aj na uplatnenie vášho práva na prenos dát, kontaktujte nás niektorom z kontaktných údajov uvedených vyššie a v odseku „ďalšie informácie”.

Majte na pamäti, že v prípade potreby na overenie vašej totožnosti môžeme požiadať o ďalšie informácie. 

Ak už nechcete dostávať marketingové bulletiny alebo podobné informácie, kontaktujte nás pomocou kontaktných údajov uvedených v odseku „ďalšie informácie“.

Pre viac informácií o profilovaní si prezrite naše techniky profilovania uvedené nižšie.

13.     Ako podať sťažnosť

Sťažnosť môžete podať prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v odseku „ďalšie informácie”. Okrem toho môžete podať sťažnosť príslušnému orgánu dohľadu nad ochranou údajov. Sťažnosť môžete podať aj ak si myslíte, že vaše osobné údaje nie sú spracúvané s náležitou starostlivosťou, alebo v prípade, ak ste nám poslali žiadosť o prístup k vašim osobným údajom alebo žiadosť o ich opravu a nie ste s našou odpoveďou spokojný, alebo ak sme neodpovedali včas.

14.     Ďalšie informácie

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spôsobu, akým spracovávame vaše osobné údaje, ktoré toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov nezodpovedalo, chcete si uplatniť vaše právo na súkromie alebo chcete podať sťažnosť, kontaktujte nás:

Forum Poprad, a.s.

Venturska 12

Bratislava 811 11

Náš pracovník pre ochranu údajov:

15.     Kedy bolo toto vyhlásenie naposledy upravené?

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov vstúpilo do platnosti 25. mája 2018. Posledné úpravy tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov boli vykonané 12. novembra 2018.